Uslovi korišćenja vozila

OPŠTI USLOVI PREUZIMANJA VOZILA:

Starost korisnika koji potpisuje Ugovor i svih lica navedenih u ugovoru mora biti minimum 23 godine.

Prilikom potpisivanja ugovora, korisnik mora da priloži na uvid sledeća dokumenta:

 • Važeća lična karta ili pasoš (biometrijski)
 • Važeća vozačka dozvola (izdata minimalno 2 godine pre datuma potpisivanja Ugovora)

Minimalno trajanje najma je 3 dana, u slučaju kada korisnik kasni sa vraćanjem rent a car vozila, toleriše se 1 čas zakašnjenja, za kašnjenja veća od toga naplaćuje se novi dan najma.

Ukoliko korisnik želi ranije da vrati vozilo, dužan je da o vremenu vraćanja vozila obavesti INSTAL i dogovori detalje vraćanja. Ranije vraćanje vozila ne umanjuje prethodno dogovoreni iznos najma vozila.

Kilometraža koju je dozvoljeno da vozilo pređe ograničena je na 150 km po danu, svaki dodatni pređeni kilometar se naplaćuje. Ako je zakup rent a car vozila duži od 7 dana, dozvoljena kilometraža se određuje po dogovoru pri potpisivanju Ugovora.

POPUSTI NA IZNAJMLJIVANJE VOZILA DUŽA OD 10 DANA | VOZILA VEĆ OD 14 EURA

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

 1. INSTAL Petrovaradin vozilo navedeno na Ugovoru o najmu daje na korišćenje na vremenski rok i pod uslovima navedenim na Ugovoru.
 2. Zvanični objavljeni cenovnik INSTAL koji je na snazi na dan sklapanja ovog Ugovora, predstavlja sastavni deo ovog Ugovora.
 3. Korisnik potpisivanjem Ugovora potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju i sa punim rezervoarom benzina, osim ako je drugačije naznačeno u Ugovoru.
 4. Korisnik se obavezuje na plaćanje benzina utrošenog u toku najma vozila. Korisnik se obavezuje da gorivo dopunjuje isključivo na benzinskim pumpama, odgovarajućim tipom i vrstom goriva za vozilo u najmu.
 5. Korisnik vozilo vraća na datum naveden u Ugovoru ili ranije na zahtev kompanije INSTAL Petrovaradin.
 6. Ukoliko korisnik želi da produži najam, obavezan je da zatraži saglasnost od INSTAL-a minimum 24 časa unapred, prilikom čega uplaćuje dodatni depozit.
 7. Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez prethodne saglasnosti INSTAL-a, vozilo će se smatrati ukradenim, povodom čega će INSTAL kontaktirati policiju.
 8. Ukoliko korisnik primeti da je brojač kilometara neispravan ili ne radi, potrebno je da odmah zaustavi vožnju i u najkraćem roku obavesti INSTAL. U slučaju da je došlo do oštećenja brojača kilometara ili oštećenja plombe na brojaču korisnik je dužan da plati iznos dodatnih troškova za 300 kilometara vožnje po svakom danu najma vozila.
 9. Korisnik ne sme otuđiti (prodati) vozilo ili pojedine delove vozila, niti može ustupiti svoje pravo po Ugovoru drugom licu.
 10. Korisnik neće prelaziti granicu Srbije bez prethodne saglasnosti sa INSTAL Petrovaradin.
 11. Korisnik ne sme vozilo:
  • davati na korišćenje licima koja nisu navedena na Ugovoru kao korisnici vozila
  • koristiti za šlepanje drugih vozila
  • koristiti za sportska takmičenja i motosportske priredbe
  • koristiti pod dejstvom narkotika, alkohola ili lekova koji utiču na sposobnost upravljanja vozilom korisnika
  • koristiti za plaćeni transport robe i putnika
  • natovariti preko dozvoljene granice određene u specifikaciji vozila, odnosno koristiti vozilo dok je pretovareno ili ako se u njemu nalazi više putnika od dozvoljenog zakonom za taj tip vozila
  • koristiti za prevoz eksplozivnih ili lako zapaljivih materijala, materijala sa neprijatnim mirisima, ili kabastih materijala koji mogu oštetiti vozilo
  • koristiti za prevoz životinja
 12. U slučaju da korisnik ima potrebu da za vreme trajanja najma obavi redovnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila, odnosno kontrolu ili zamenu ulja, dužan je da se za servis obrati firmi INSTAL, i vozilo za vreme najma održava i servisira u servisu najmodavca. Sve štete koje prouzrokovane nepravilnim održavanjem vozila spadaju pod odgovornost korisnika.
 13. Za vreme najma vozila, korisnik sam snosi sve troškove garažiranja, parkiranja, saobraćajnih prekršajnih kazni, i ostale troškove koji nisu redovni.
 14. Korisnik je odgovoran za sve štete na vozilu u toku trajanja najma izazvane nepravilnim korišćenjem vozila (korišćenje vozila van puteva, i tome slično), nevezano za to da li je platio osiguranje ili ne. Troškovi šlepanja oštećenog vozila, smanjenja vrednosti i gubitka prihoda po tom vozilu prilikom popravke se takođe snose od strane korisnika. U slučaju štete trećim licima korisnik snosi sve troškove koje INSTAL može imati ukoliko su izazvani nepravilnim korišćenjem vozila od strane korisnika. U slučaju nastanka štete za koju Korisnik nije kriv, on i dalje snosi 10% učešća u troškovima štete.
 15. Ukoliko dođe do oštećenja vozila u toku trajanja najma prouzrokovanih od strane korisnika ili nekog trećeg lica, u slučaju da je korisnik prilikom iznajmljivanja ostavio lažne lične podatke, adresu ili vozačke dokumente, korisnik odgovara za štete na vozilu. U slučaju štete trećim licima korisnik takođe snosi sve troškove koje INSTAL može imati po tom osnovu.
 16. Korisnik ne snosi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ukoliko je preduzeo sve potrebne mere da do takvih kvarova ne dođe. Korisnik ne sme da vrši ili obavlja bilo kakve promene delova, sklopova ili uređaja na vozilu pre dobijanja saglasnosti od firme INSTAL.
 17. U toku najma dok korisnik ne koristi vozilo, korisnik je obavezan da zaključava vozilo i aktivira alarmni ili bezbednosni sistem (ukoliko ga vozilo poseduje) i ključeve nosi sa sobom. Ukoliko u toku najma dođe do kvara na bezbednosnom sistemu vozila, korisnik je obavezan da o tome obavesti i javi se sa vozilom u INSTAL.
 18. Po završetku najma, korisnik je obavezan da vrati ključeve i dokumenta vozila ili snosi troškove nadoknade gubitka istih.
 19. Potpisivanjem Ugovora korisnik oslobađa INSTAL svake odgovornosti za krađu, oštećenje ili gubitak imovine koju korisnik prevozi u vozilu u vreme trajanja najma i nakon povratka vozila iz najma. Korisnik se obavezuje da neće teretiti INSTAL za krađu ili gubitak imovine.
 20. INSTAL ne snosi nikakve posledice prouzrokovane kvarom vozila za vreme njegovog korišćenja.
 21. Korisnik se obavezuje da ce sve troškove po ovom Ugovoru o najmu platiti u zakonom predviđenom roku ili kako je naznačeno na računu.
 22. Ako je vozilo korišceno potpuno u skladu sa uslovima i odredbama Ugovora, odgovornost klijenta za štete na vozilu ograničena je na iznos franšize, navedene u cenovniku INSTAL. U slucaju da je korisnik prihvatio plaćanje otkupa franšize po ovom Ugovoru potpuno se iskljucuje odgovornost korisnika za štete na iznajmljenom vozilu. Otkup franšize ili franšiza ne oslobada korisnika od odgovornosti za slucajeve navedene u stavovima 13. i 14.
 23. Prihvatanjem uslova osiguranja od smrti i povreda (PAI), označenim potpisom klijenta na Ugovoru na naznačenoj rubrici, korisnik ostvaruje pravo na ovo osiguranje prema odredbama Ugovora o ličnom osiguranju sklopljenog između INSTAL i osiguravajućeg zavoda, čime se INSTAL oslobađa bilo kakvog učešća u isplati štete.
 24. Vozilo je osigurano po osnovu 1) auto-kasko i 2) auto-odgovornosti.
 25. Korisnik se obavezuje da će, u slučaju udesa – nezgode, zaštititi interese INSTAL-a tako što će:
  • zabeležiti imena i adrese učesnika u nezgodi
  • pozvati i sačekati organe saobraćajne policije da izvrše službeni uvid
  • obezbediti ili skloniti vozilo na sigurno mesto pre nego što ga napusti
  • obavestiti INSTAL o nezgodi i podneti izveštaj o nastaloj šteti
  Ukoliko korisnik propusti da preduzme navedene mere u slučaju nezgode, biće odgovoran za sve posledice i štete koje INSTAL Novi Sad može imati zbog toga.
 26. U slučaju prihvatanja plaćanja stranim sredstvima, INSTAL konačno utvrđuje kurs razmene prihvaćene valute.
 27. Izmene uslova i odredbi ovog Ugovora moguće su samo uz pismenu saglasnost obe strane.
 28. U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

Kontakt: Instal Rent a car   Novi Sad, Mažuranićeva 32a mob: 065/944-8485
Design by Izrada sajtova Zequester